หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: “การสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมและมัธยม โดยใช้สื่อตามสภาพจริง (How to Create English Exercises for Primary and Secondary Students by Using Authentic Materials)”

วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: สื่อการสอนวิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

วิทยากร: อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: คู่หูครูวิทย์ …แนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา : สวนสนุกระบบหมุนเวียนโลหิต

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์   

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักสูตรฐานสมรรถนะในอนาคตข้อที่ 3: แบบรวมพลังเป็นทีม

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

  

 เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดและเรขาคณิต

วิทยากร: ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: “การออกแบบสื่อเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และบูรณาการทักษะทางภาษาไทยด้วยบทเพลง”

วิทยากร: อาจารย์ดร.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว          

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: การใช้สื่อ “e-Book” สร้างสรรค์การเรียนรู้และแรงบันดาลใจสำหรับนักเรียนยุคดิจิทัล

วิทยากร:  อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: “ห้องเรียนสุขสันต์ นันทนาการออนไลน์”

วิทยากร: อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก