หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: การผลิตสื่อการสอนประกอบการเล่านิทาน สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 2

วิทยากร:  อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: สอนออนไลน์อย่างไรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.3 MY WONDERFUL ROUTINES (การบอกกิจวัตรประจำวัน)

วิทยากร:  อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน     

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในวิชาสังคมศึกษาฯ”

วิทยากร:  อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

  

 เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: สื่อและกิจกรรมเพื่อช่วยครูคุมชั้นเรียน ตอนที่ 2

วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร:  เทคนิคสร้างเกมง่ายๆ เพื่อการเรียนรู้

วิทยากร: อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร       

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: กิจกรรมโค้ดดิ้งสำหรับปฐมวัยและประถมศึกษา

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร:“PLC:ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา: บริบท ประสบการณ์ และ บทเรียน ในการบ่มเพาะสมรรถนะครูมืออาชีพ ของ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก