หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: การผลิตสื่อการสอนประกอบการเล่านิทาน สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 1

วิทยากร:  อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาความคิดและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนระดับประถมศึกษาในการแต่งบทร้อยกรอง

วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยการเล่าเรื่อง (Story Telling) 

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ … ประสบการณ์ที่อยากส่งต่อ

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน     

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: เอกลักษณ์ไท(ย) : ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ   

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

  

 เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: ”เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา” 

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร:  “ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยเกมแสนสนุก”

วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: สร้างเกมสนุก ๆ ด้วยโปรแกรม Scratch

วิทยากร:  อาจารย์สราวุธ มีศรี

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร:ภาพถ่ายและกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ (ตอนที่ 1) Photographs with Activities for Mathematics Teaching (part 1)

วิทยากร: อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก