หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สาระสถิติและความน่าจะเป็น”

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: ฝึกวันละนิด…พิชิตการอ่าน อย่างมีวิจารณญาณ (ระดับประถมศึกษา)

วิทยากร: อาจารย์พรพิตร สกุณา 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: ครูมืออาชีพ : เตรียมออกแบบใบงานเสริมสร้าง อ่าน-คิด-วิเคราะห์-เขียน เพื่อการเกิดสมรรถนะ

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: การรู้เรียนประวัติศาสตร์กับการวัดผลจากสมรรถนะหลักในอนาคตข้อที่2: การสื่อสาร

วิทยากร:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส      

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: “สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.”

วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม    

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

  

 เวลา 14.00-17.00 น. : 5 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: “ภูมิปัญญาปริศนาคำทาย ขั้นนำดึงดูดใจ สรุปได้สาระ” EP.2

วิทยากร:  อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: How to Enhance English Communication Effectively

วิทยากร: อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์       

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: “กลวิธืเลือกใช้สื่อ และออกแบบสื่อเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่จูงใจผู้เรียน”

วิทยากร:  อาจารย์ดร.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์สำหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลด้วย GeoGebra + Graspable Math

วิทยากร: อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: กิจกรรมสนุกเพื่อการสอนนักเรียนแบบออนไลน์และแบบปกติ ตอนที่1

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก