หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: เขียนเกมเบื้องต้นด้วย Scratch

วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: “กลวิธีจัดกิจกรรม การเรียนการสอนหลักภาษาไทยให้ไปถึงแก่นเพื่อให้ผู้เรียนแม่นยำและมีความรู้ที่คงทน”

วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: How to say it right: Commonly mispronounced English words (Ep.3)

วิทยากร: อาจารย์ปิยบุตร สุมนศรีวรกุล    

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: การเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ ที่เสริมสร้างบรรยากาศที่มีความสนุกสนาน

วิทยากร:  อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา      

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: Mathematics in 21 st century

วิทยากร: อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร    

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    เวลา 13.00-16.00 น. : 1 หลักสูตร

                           หลักสูตร: ห้องเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ Technology around us

วิทยากร:  อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์     

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 เวลา 14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร     

                   หลักสูตร: บทประยุกต์ของคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและพีชคณิต กับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

วิทยากร:  ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: “เกมคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา”

วิทยากร: อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก