หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: เขียนเกมเบื้องต้นด้วย Scratch

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก

วิทยากร: อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: 50 กิจกรรมสนุกวิทย์และมายากลในชั้นเรียนโดยใช้ลูกโป่ง

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: เอกลักษณ์ไท : ที่ตั้งถิ่นฐานกับความมั่นคงทางเศษฐกิจของชนชาติไท(ย)

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ    

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัลสาหรับครูวิทย์ประถม

วิทยากร: อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์   อาจารย์ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์   

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    เวลา 13.00-16.00 น. : 1 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: เทคนิคการสอนแบดมินตันระดับประถมศึกษา

วิทยากร:   อาจารย์ศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง  อาจารย์เกรียงไกร อินทรชัย

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: “ภูมิปัญญาปริศนาคำทาย ขั้นนำดึงดูดใจ สรุปได้สาระ” EP.1

วิทยากร:  อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: Forest school for science learning : โรงเรียนในป่าใหญ่เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน      

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: “PLC:ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา: บริบท ประสบการณ์ และ บทเรียน จาก โรงเรียนประถมศึกษา ของ ส.พ.ฐ.

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก