หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: “แนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ”

วิทยากร: อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สาระการวัดและเรขาคณิต”

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  “การสอนภาษาอังกฤษกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ (English Language Teaching (ELT) and Comptency-based Curriculum)”

วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี          

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                            หลักสูตร:“ตามหาถิ่นกำเนิดชนชาติไทจากเอกลักษณ์ภาษาไท(ย)” แนวความคิดคือจะอธิบายแหล่งกำเนิดชนชาติไทยจากหลักฐานที่มีการบันทึกไว้ โดยแปลความจากภาษาเป็นหลัก

วิทยากร: รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

  หลักสูตร: เสวนาการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์  รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: การสอนภาษาไทยให้กับเด็กไทยยุคใหม่

วิทยากร:  อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: สื่อสร้างสรรค์ประกอบกิจกรรมการสอนทางออนไลน์ แบบzoom ตอนที่2

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

  หลักสูตร: “เทคนิคการจัดกิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสผิวหนัง(ระบบHAPTIC)เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง      

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก