หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: การออกแบบและจัดการเรียนรู้ยึดเด็กเป็นสำคัญตามระดับช่วงวัยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: “พัฒนาทักษะภาษา พัฒนาการคิดด้วยกิจกรรมการเล่นประกอบการสอน”

วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านออนไลน์ (Online Learning)”

วิทยากร: ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์      

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                            หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้ด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ชั้นประถมศึกษา ตามแนวทาง สสวท. ตอนที่ 3

วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

  หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ด้วยโปรแกรม Scratch ตามแนวทาง สสวท. ตอนที่ 3

วิทยากร: อาจารย์สราวุธ มีศรี

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    เวลา 14.00-17.00 น. : 5 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: “PLC:ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา: บริบท ประสบการณ์ และ บทเรียน จาก โรงเรียน อปท.”

วิทยากร:   รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ  รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: “ครูพร้อม”สู่ การเรียนรู้เพื่อการสอน การสอนเพื่อการเรียนรู้

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาแสนสนุกผ่านการเล่นกับฟองสบู่และฟองไข่

วิทยากร:  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

  หลักสูตร: หลักสูตร: Gamify ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์สำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัลด้วย Desmos Classroom Activities

วิทยากร:   อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: การสอนเรขาคณิตในระดับชั้นประถมศึกษา

วิทยากร: อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ      

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก