หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: S มหัศจรรย์ในสะเต็มศึกษา

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: “คุยเฟื่องเรื่องการสอนภาษาไทยให้ต่อเนื่อง…ไม่เปลืองเวลามีคุณค่าต่อผู้เรียน”

วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  “การสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมและมัธยม โดยใช้สื่อตามสภาพจริง (How to Create English Exercises for Primary and Secondary Students by Using Authentic Materials)”

วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี       

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                            หลักสูตร: “เทคนิคเพื่อห้องเรียนน่าอยู่ ครูประจำชั้นน่ารัก”

วิทยากร: อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ  

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                                              เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ด้วยโปรแกรม Scratch ตามแนวทาง สสวท. ตอนที่ 2

วิทยากร:  อาจารย์สราวุธ มีศรี    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้ด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ชั้นประถมศึกษา ตามแนวทาง สสวท. ตอนที่ 2

วิทยากร:  อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: “การจัดบรรยากาศการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ ที่มีความสนุกสนานในระดับชั้นมัธยมศึกษา”

วิทยากร:  อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก