หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: เทคนิคการสอนและพัฒนากิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ “โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ”

วิทยากร:  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อตอบสนองสมรรถนะหลักในอนาคตข้อที่1 : การจัดการตนเอง Self Management (SM)

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำด้วยสื่อการสอนแสนสนุก

วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล     

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                            หลักสูตร:  STEM Education กับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม    

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                                              เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: การออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิดสำหรับเด็กและครอบครัวที่มีความพร้อมต่างกัน

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: ปัญหาและกิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ ตอน ไปเที่ยวทิพย์สวนสัตว์กัน

วิทยากร:  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: กิจกรรมคณิตศาสตร์พาสนุก สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

วิทยากร:  อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                      หลักสูตร: “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านออนไลน์ (Online Learning)”

วิทยากร:  ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์       

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก