หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: เขียนและวิเคราะห์แผนที่บรรลุ Bloom Taxonomy และสร้างสมรรถนะ ต้อนรับปิดเทอม

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สาระจำนวนและพีชคณิต”

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  การสอนภาษาไทยแบบ Active Learning

วิทยากร: อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา        

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                            หลักสูตร:  เจาะลึกสื่อการเรียนการสอนคณิตประถมศึกษา ep.2 ไม้ไอศกรีม

วิทยากร: อาจารย์ศุภากร อุดมชัยพร

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                                              เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ด้วยโปรแกรม Scratch ตามแนวทาง สสวท. ตอนที่ 1

วิทยากร:  อาจารย์สราวุธ มีศรี   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้ด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ชั้นประถมศึกษา ตามแนวทาง สสวท. ตอนที่ 1

วิทยากร:  อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: การสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ตามแนวทางของ สสวท.

วิทยากร:  อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                      หลักสูตร: สื่อสร้างสรรค์ประกอบกิจกรรมการสอนทางออนไลน์ แบบzoom ตอนที่ 1

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก