หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: “เทคนิคการสร้างภาพ3มิติในสมองเพื่อการเรียนรู้แบบ”เชิงรุก” ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  เทคนิคการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย

วิทยากร: อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  ความสำคัญของเอกลักษณ์ชาติ ตอนที่ ๑

วิทยากร: รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ    

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                                            หลักสูตร:  “คุยเฟื่องเรื่องการสอนภาษาไทย”

วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                                              เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: ตะลุยเวปไซต์และแอปพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

วิทยากร:  อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 4 : บริบท ประสบการณ์ และบทเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ของ สพฐ.”

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: การสอนเรื่อง + – x ÷ จำนวนเต็มให้อยู่หมัดแบบไม่ขัดความรู้สึก

วิทยากร:  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                      หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก