หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: การใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active Learning

วิทยากร:  อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ และคณะ

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา

วิทยากร: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  STEAM in Action : Storytelling and Storydoing การจัดกิจกรรมสะเต็มให้สนุกด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร:  “การประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ จำนวนและพีชคณิต”

วิทยากร: ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                หลักสูตร:  STEAM Education กับการออกแบบเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                                              เวลา 14.00-17.00 น. : 5 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: บูรณาการงานประดิษฐ์สู่ความคิดสร้างสรรค์

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร  อาจารย์วริษา วรรณวิจิตกุล  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: สร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบออนไลน์ในยุคดิจิทัลด้วย GeoGebra

วิทยากร:  อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: STEM กับการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา

วิทยากร:  ดร.วชิร ศรีคุ้ม 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                      หลักสูตร: เข้าใจเด็กปฐมวัย เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล

วิทยากร:   รองศาสตราจารย์ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                      หลักสูตร: “การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพผ่านห้องเรียนสังคมศึกษา”

วิทยากร:   อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก