หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: Active Learning-Competency-PLC ตอนที่1 สร้างสมรรถนะด้วย Active Learning-PLC

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  การออกแบบการสอนภาษาอังกฤษเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม (How to Design an English Instruction Based on Participatory Learning) สำหรับครูระดับประถมและมัธยมศึกษา

วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  เทคนิคในการพัฒนาทักษะการเขียน และการอ่านภาษาไทยผ่านกระบวนการคิด

วิทยากร: อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา  

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การเขียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนด้วยโปรแกรม Robomind ตอนที่ 1: Coding

วิทยากร: อาจารย์พนมยงค์ แก้วประชุม  

               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

                                   เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร:

“สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน”

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: สร้างคลิปออนไลน์ง่ายๆ ด้วย kineMaster

วิทยากร: อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: “การออกแบบการจัดการจัดการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็กปฐมวัยในชีวิตวิถีใหม่”

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก