หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

การประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

วิทยากร: ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  How to say it right: Commonly mispronounced English words (Ep.2)

วิทยากร: อาจารย์ปิยบุตร สุมนศรีวรกุล  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  เทคนิคการสอนวิชาประวัติศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา

วิทยากร: อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก