หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม  2563 

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: สื่อ กิจกรรม และเทคนิคการสอนภาษาไทยให้สนุก

วิทยากร: อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  ความรู้สึกเชิงจำนวนและความรู้สึกเชิงปริภูมิ (Number sense & Spatial sense)

กลุ่มเป้าหมาย ครูคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6

วิทยากร: อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C7 การพัฒนาลักษณะนิสัย สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย 

วิทยากร: รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู   

               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

                                   เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร:

สร้างสรรค์เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม PowerPoint 5

วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C8 การนิเทศเชิงรุก สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: Have fun with English idioms and proverbs 

วิทยากร: รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก