หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2563 

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: “สร้างการนำเสนอที่น่าสนใจด้วย Canva”

วิทยากร: อาจารย์เชี่ยวเวทย์  เจริญพร

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร:  “จุดประกายการเขียน แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์”

วิทยากร: อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร:  “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณประถมศึกษาตอนปลาย”

วิทยากร: อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: การเขียนข้อสอบตามตัวชี้วัดของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

วิทยากร: รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก 

                                   เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

 

หลักสูตร:

สร้างสรรค์เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม PowerPoint 4

วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: “สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมแรงให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข” 

วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: การส่งเสริมการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 

วิทยากร: รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: การออกแบบกิจกรรมแนวคิดเชิงคำนวณ 2

วิทยากร: รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก