หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2563 

เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร: สมรรถนะของครูมืออาชีพ C5 : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

วิทยากร: รองศาสตราจารย์  ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข

                           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

หลักสูตร:  อบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์”  

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร:  เทคนิคการคำนวณ  

วิทยากร: อาจารย์ภีมวัจน์  ธรรมใจ

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก 

 

เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร: สมรรถนะของครูมืออาชีพ C6 : การบริหารจัดการชั้นเรียน  
สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

วิทยากร: รองศาสตราจารย์  ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข

                           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร:  ตำนานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร:  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก STEM สู่ STREAM

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก