หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  2563 

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C3 การใช้นวัตกรรมการสอน
(รูปแบบ แนวการสอน วิธี และเทคนิคการสอน)
สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

วิทยากร: รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

                                            ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: “ความน่าจะเป็น สำคัญไฉนในชีวิตจริง”

วิทยากร: อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

                                            ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: How to say it right: Commonly mispronounced English words

วิทยากร: อาจารย์ปิยบุตร สุมนศรีวรกุล

                                            ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: สนุกกับการทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์เรื่อง”เสียง”สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                                            ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 ลิก 

เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C4 : การประเมินผลการเรียนรู้
สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

วิทยากร: รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

                                            ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: คำเหมือนที่ไม่เหมือน
Learn English Synonyms to Expand Your Vocabulary

วิทยากร: รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

                                            ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: การประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment): กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียน และพัฒนาการสอน
สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา

วิทยากร: ดร.ศานิกานต์ เสนีวงศ์ 

                                            ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: สร้างสรรค์เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม PowerPoint 3 

วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

                                            ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก