หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม  2563 

เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร

หลักสูตร: STEM Education for Science Teaching

(การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา) 

วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม 

                                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: “เทคนิคการสอนสำหรับครูสังคมศึกษาฯ เพื่อเตรียมนักเรียนในการสอบ”

วิทยากร: อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

                                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก 

 

                                  เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร

 หลักสูตร: “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ระดับประถมศึกษา”

วิทยากร: ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

                                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก