หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร : “เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
           

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2563

ตอนที่ 1 รู้เขา

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ       

                                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: ผลิตสื่อเลขสร้างสรรค์

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

                                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร: “สื่อสร้างสรรค์ง่ายๆใช้ได้หลากหลายวิชา”

วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

                                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก