หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : การประเมินผลการเรียนรู้กับการประเมินตนเองใน CO-5STEPs

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

                               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

*******************************************************************************

หนังสือรับรอง 

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.  

หลักสูตร :  คณิต คิดนอกกรอบ  

วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

                                    ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก