หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 

เวลา 09.00-12.00 น.: 2 หลักสูตร

หลักสูตร : เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถม 

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : วิทยาศาสตร์กับวรรณคดี  สาระวิชา วิทยาศาสตร์ (ประถม – มัธยมศึกษา) 

วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย                

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

                                                                     เวลา 14.00-17.00 น.: 2 หลักสูตร

หลักสูตร : เสริมวิทย์ให้แกร่ง ด้วยของเล่นและกิจกรรมสะเต็มศึกษาผ่านนิทานนานาชาติ

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : สื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ                 

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก