หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
3 หลักสูตร

—————————————–

วิทยากร: ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
หลักสูตร: เทคนิคการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องโค้ด
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–
วิทยากร: ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
วิทยากร: อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์
หลักสูตร: ภาษาพาสอน ภาษาพาสาร บูรณาการทักษะชีวิต ตอนที่1
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก
—————————————–

วิทยากร: รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
หลักสูตร: (พัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้…หนทางสู่ครูและผู้เรียนเป็นนวัตกร)
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก
—————————————–

เวลา 14.00-17.00 น.
3 หลักสูตร

—————————————–

วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง
หลักสูตร: นำกิจกรรม สู่โครงการ : เด็กดีอ่านออกเขียนได้ง่ายจังเลย (ตอนที่2)”
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก
—————————————–

วิทยากร: อาจารย์ ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์
หลักสูตร: Tips for Giving Great Presentations in English
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
เวลา 14.00-17.00 น.
(ไม่มีหนังสือรับรอง)

—————————————–

วิทยากร: อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ
หลักสูตร: สร้างสรรค์การสอนเพื่อการเรียรู้ที่สนุกขึ้น
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก
—————————————–