หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
3 หลักสูตร

—————————————–
วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม
หลักสูตร: การเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณโดยไม่ใช่คอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–
วิทยากร: ดร.อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล
หลักสูตร:“ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 4 (ประถมศึกษาตอนปลาย)”
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก
—————————————–

วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
หลักสูตร : ออกแบบกิจกรรมอันปลั๊กสำหรับการสอนวิทยาการคำนวน
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

เวลา 14.00-17.00 น.
3 หลักสูตร

—————————————–

วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
หลักสูตร:“สื่อสารสร้างสรรค์ เครื่องมือทันสมัย”
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก
—————————————–

วิทยากร: รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
วิทยากร: รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ
วิทยากร: ผอ.ผกาพันธุ์ เพชรทอง
วิทยากร: อาจารย์พัชรี น้อยธิ
หลักสูตร: “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดจากข้างใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 22
สัมฤทธิผลในการเสริมสร้างฐานสมรรถนะของผู้เรียน ประสบการณ์จริงและบทเรียนจากโรงเรียนในสังกัด อปท.
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

วิทยากร: อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
หลักสูตร: Smart Kids for Bilingual Class : Integrated Skills and Communicative Competence
(ทักษะบูรณาการ และความสมรรถณะเพื่อการสื่อสาร) สำหรับผู้เรียนอายุน้อย (Young Learners)
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก
—————————————–