หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
2 หลักสูตร

—————————————–

วิทยากร: อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง
หลักสูตร: สร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา
วิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ
หลักสูตร: PLC กับระบบนิเทศการสอนจะช่วยครูริเริ่ม คิดค้น พัฒนาวิธีการสอนใหม่ ๆ
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–
เวลา 14.00-17.00 น.
2 หลักสูตร

—————————————–

วิทยากร: อาจารย์สราวุธ มีศรี
หลักสูตร: สร้างสื่อการสอนง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Scratch ตอนที่ 1
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

วิทยากร: รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
หลักสูตร: Scratch กับการเขียนโปรแกรมเชิงคำนวณ
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–