หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
3 หลักสูตร

—————————————–

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
หลักสูตร : การทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์โดยใช้ถ้วยกระดาษเป็นสื่อการเรียนรู้
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ
หลักสูตร : สนุกกับการเรียน มีความสุขกับการสอน
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์  อินทสังข์
หลักสูตร : Hands-on Mathematics ระดับมัธยมศึกษา ตอนที่ 1
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

เวลา 14.00-17.00 น.
3 หลักสูตร

—————————————–

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
วิทยากร : อาจารย์ทนงศักดิ์ พิทักษ์
หลักสูตร : Science drama : ละครวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

วิทยากรอาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์
หลักสูตร : “สนุกกับเกมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์ยุค Next Normal สร้างแบบง่าย ๆ ด้วย Desmos”
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

วิทยากร: อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร
หลักสูตร : แบบประเมินผลก่อนอบรมหัวข้อ สร้างงานนำเสนอแบบไม่ชอตฟีลด้วย Canva
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–