หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

2 หลักสูตร

—————————————–

วิทยา: รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
หลักสูตร: เทคนิคการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามตัวชี้วัด ระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพ
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

วิทยากร: รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
หลักสูตร: ปลุกการเรียนรู้เชิงรุกด้วยวิธีและเทคนิคหลากหลาย
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

เวลา 14.00-17.00 น.

2 หลักสูตร

—————————————–

วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง
วิทยากร: อาจารย์ทนงศักดิ์ พิทักษ์
หลักสูตร:”นำกิจกรรม สู่โครงการ : เด็กดีอ่านออกเขียนได้ง่ายจังเลย (ตอนที่1)”
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

by Dr. Jirajittra Higgins
“Utilising Digital Tools and Media in English Language Teaching”
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–