หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

3 หลักสูตร

—————————————–

วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม    
หลักสูตร : STEAM Education
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
หลักสูตร : สุนทรียศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

วิทยากร : อาจารย์ภูรีรัช บุญรอด
หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 9 (ประถมศึกษาตอนปลาย)
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

เวลา 14.00-17.00 น.

2 หลักสูตร

—————————————–

วิทยากร : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
หลักสูตร : แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน พิพิธภัณฑ์ใกล้ตัว
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล
หลักสูตร : กิจกรรมประจำชั้น ตอนที่ 1
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–