หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565
เวลา 9.00-12.00 น.

3 หลักสูตร

วิทยากร: อ.ลออ เพิ่มสมบัติ
หลักสูตร: ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 5 (ประถมศึกษาตอนปลาย)
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

——————————————-
วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
หลักสูตร: เทคนิคการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) สำหรับครูไทยในยุค 4.0

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

——————————————-

วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์, อาจารย์จริญญา ม่วงจีน
หลักสูตร: ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้(ตอนที่ 1)

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

——————————————-

เวลา 14.00-17.00 น.

2 หลักสูตร

——————————————-

วิทยากร: อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง
หลักสูตร: สนุกกับสื่อและกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

——————————————-

วิทยากร: อาจารย์สราวุธ มีศรี
หลักสูตร: วิเคราะห์ข้อมูลง่าย ๆ ด้วย Excel

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

——————————————-