หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565
เวลา 9.00-12.00 น.

3 หลักสูตร

วิทยากร : อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์
หลักสูตร : สุดยอดการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคการศึกษา 4.0
(ตอนสุดท้าย)

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
หลักสูตร : การรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย (Environmental literacy)
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 14.00-17.00 น.

3 หลักสูตร

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
หลักสูตร : เท่าเทียม เป็นธรรม นำการเรียนรู้ : เครื่องมือดูแลนักเรียน

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
หลักสูตร : Garden-based learning

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

วิทยากร : อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
วิทยากร : อาจารย์พชรวรรณ สุขหมื่น
วิทยากร : ดร.รวิวรรณ บุพพัณหสมัย
หลักสูตร : สอนภาษาอังกฤษให้วิบวับ ด้วยสูตรลับศัพท์ Food

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก