หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 30 กรกฎาคม 2565 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

เวลา 9.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

1.หลักสูตร ชุมชนแห่งการเรียนรู้กัลยาณมิตรเพื่อศิษย์ผลิตผลลัพธ์การเรียนรู้
วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

2.หลักสูตร “แนวทางการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ภาษาไทยเป็นฐานบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ” ตอนที่ 3
วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์
รศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร
อาจารย์กีฏะ เพิ่มพูล
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

3.หลักสูตร “การแก้ปัญหาด้วย Python”
วิทยากร : อาจารย์สราวุธ มีศรี
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

1.หลักสูตร“เกร็ดภาษา ภูมิปัญญาสร้างสรรค์”
วิทยากร : ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

2.หลักสูตร:“การสอนอ่านจับใจความอย่างมีชีวิตชีวา นำพาให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ได้”(ตอนที่1)
วิทยากร :ผศ.อัมพร อังศรีพวง
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

3.หลักสูตร:“การสอนอ่านจับใจความอย่างมีชีวิตชีวา นำพาให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ได้”(ตอนที่1)
วิทยากร :ผศ.อัมพร อังศรีพวง
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

4.หลักสูตร “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ:PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”(ตอนที่ 19)
“หลักคิดและปฏบัติ ในการออกแบบ การจัดชั้นเรียน และการประเมินเพื่อการเรียนรู้
ความเจริญของสมรรถนะของผู้เรียน”
วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ
ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก