หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรม”คณิตศาสตร์ โอลิมปิก”วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

เวลา 9.00-12.00 น.

วิทยากร : อาจารย์สหวัฒน์ วงศ์ขุนเณร

หลักสูตร H5 (ชั่วโมงที่ 1-6)
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น และการแก้ปัญหาโจทย์ท้าทาย (Number theory)

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก