หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

เวลา 9.00-16.00 น. 
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
     รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
                        ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
หลักสูตร :การเรียนรู้เชิงรุกกับการประยุกต์สร้างสมรรถนะ
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก