หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 16 กรกฎาคม 2565 : 8 หลักสูตร

เวลา 9.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
หลักสูตร : 30 กิจกรรม ยกห้องครัวมาเป็นการทดลองแสนสนุก (Science in the kitchen)

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

วิทยากร : อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
หลักสูตร : English Is Fun…the Series (EP.9): Speaking Skills for Global Communication

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

วิทยากร : ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส
หลักสูตร : แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามสภาพจริง

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

วิทยากร : ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส
หลักสูตร : แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามสภาพจริง

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  4 หลักสูตร

 

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร
หลักสูตร : การสอนเรขาคณิตเพื่อความเข้าใจและต่อยอด

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

วิทยากร : อาจารย์วิชุดา จินดา

วิทยากร : นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย
หลักสูตร : กลวิธีในการพัฒนาตนเอง ตอนที่ 3 :เทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบง่าย ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

วิทยากร : ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล
หลักสูตร : Early Childhood Mathematics Corner: Pattern and Algebra Part 1
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในระดับปฐมวัยเรื่อง แบบรูปและพีชคณิต ตอนที่ 1

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

วิทยากร : รศ.ดร.ชานนท์ พรมสกล
หลักสูตร : เทคนิคการสอนและพิชิตโจทย์พหุนาม

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก