หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 17 กรกฎาคม 2565 : 2 หลักสูตร

เวลา 9.00-12.00 น. :  2 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม
หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการอยู่ร่วมในห้องเรียน

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

วิทยากร : อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง
หลักสูตร : เนื้อหา สื่อ เกม กิจกรรมเมื่อเริ่มสอนเศษส่วน

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก