หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 9 กรกฎาคม 2565 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  2 หลักสูตร

วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์
หลักสูตร : กิจกรรมการสอนเขียนเรียงความและย่อความ
ที่นักเรียนสนุกและครูเป็นสุขกับการสอน

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
หลักสูตร : Storytelling and Story doing

การจัดกิจกรรมสะเต็มให้สนุกด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องและการทดลอง

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  3 หลักสูตร

 

วิทยากร : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
หลักสูตร : ศรัทธา ศาสนา และความเชื่อ

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

วิทยากร : ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
หลักสูตร : การสอน(สถิติและ)ความน่าจะเป็นด้วยตัวอย่างของบริบทกีฬา

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

วิทยากร : อ.ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
หลักสูตร : “การผลิตสื่อการสอนจากกระดาษหลากสี”

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 09.00-16.30 น. :  1 หลักสูตร

 

วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ , อาจารย์เรวดี สันถวไมตรี
หลักสูตร : กิจกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมห้องเรียนแบบ Active Learning
(หลักสูตรนี้จะไม่มีหนังสือรับรอง* เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง)

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก