หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2565 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร

หลักสูตร :  กลวิธีการสอนเพื่อมัดใจผู้เรียน

วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สนุกกับสื่อการสอนตอนที่ 6 : เกม Powerpoint (เกมใหม่)

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : เรียนรู้เรื่องมโนทัศน์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการนำไปใช้ EP3 : สถิติและความน่าจะเป็น 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : การเล่นวัสดุสร้างสรรค์ Loose parts ร่วมกับการใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  5 หลักสูตร

 

หลักสูตร : สนุกกับสื่อ Virtual Manipulatives เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ยุค Next Normal ตอนที่ 1 สาระเรขาคณิต

วิทยากร :  อ.พฤฒิพงศ์  โลหะสุวรรณ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก


หลักสูตร :  การสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร :  รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

หลักสูตร : สุทัศน์ฮา สุทธาเฮ : สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกเรียน สนุกคิด กับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย : ครั้งที่ 3 สนุกเรียน

วิทยากร :  ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :เรียนรู้อย่างสนุกด้วยเกมออนไลน์ ตอนที่ 3

วิทยากร :  อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก