หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 25 มิถุนายน 2565 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร :  คุณ ค่า (ที่) พลิก ผัน

วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : “การเรียนรู้เชิงรุกด้วยหลากหลายวิธีสอนกับการประยุกต์สร้างสมรรถนะ”

วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : เทคนิคการใช้สื่อคณิตศาสตร์สาระการวัดและเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา (EP2) 

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : “แนวทางการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ภาษาไทยเป็นฐานบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ” ตอนที่ 2

วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา  ชีวพันธ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  5 หลักสูตร

 

หลักสูตร : เหลียวหลัง..แลหน้า..รวมพลังสถานศึกษาเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ

วิทยากร :  ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก


หลักสูตร :  Teaching and Developing Reading Skills 

วิทยากร :  ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

หลักสูตร : การทำ Data Visualization ด้วย Google Data Studio 

วิทยากร :  อาจารย์สราวุธ มีศรี

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : การปรับใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการสอน Onsite Online อย่างสร้างสรรค์

วิทยากร :  อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

   

หลักสูตร : ชวนครูวิทย์มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษากลางแจ้งแสนสนุก (Outdoor STEM Activities)

วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก