หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 18 มิถุนายน 2565 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  3 หลักสูตร

หลักสูตร :  English Is Fun….the Series (Listening Skills for Global Communication (Part 2) (EP.8)

วิทยากร : อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สุดยอดการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ..เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0  (ตอนที่ 2)

วิทยากร : อ.สุคนธ์ สินธพานนท์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : ยุทธวิธีการสอนภาษาไทย
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา  ชีวพันธ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  3 หลักสูตร

 

หลักสูตร : การผลิตสื่อการสอนประโยคหรรษา

วิทยากร :  อ.ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก


หลักสูตร :  สอนภาษาอังกฤษสุดปัง ด้วยพลังแห่ง Authentic Materials

วิทยากร :  อ.จิรภัทร ศรีสุข

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

หลักสูตร : “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ:PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา   ตอนที่18

วิทยากร :  รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก