หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 28 พฤษภาคม 2565 : 10 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร :  บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหัวใจ สร้างความปลอดภัย อย่างยั่งยืน

วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ ผลลัพธ์การเรียนรู้3 คำสำคัญฉันต้องเข้าใจ

วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : เทคนิคการใช้สื่อคณิตศาสตร์สาระการวัดและเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา

วิทยากร :รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ  

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : “แนวทางการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ภาษาไทยเป็นฐานบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ”

วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา  ชีวพันธ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : “การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์แสนสนุก”  

วิทยากร : อ.ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  5 หลักสูตร

 

หลักสูตร : “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDG) ตามนโยบาย BCG” ตอนที่2

วิทยากร :  ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : English Idioms and Expressions Used in Daily Conversation

วิทยากร :  ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

หลักสูตร : กิจกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมห้องเรียนแบบ Active Learning 

วิทยากร :  อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : สร้างเกมง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Scratch

วิทยากร :  อาจารย์สราวุธ มีศรี

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : “สื่อง่ายๆเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและแม่นยำในการเรียนรู้หลักภาษาไทย (ตอนที่1) “

วิทยากร :  ผศ.อัมพร อังศรีพวง

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก