หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 21 พฤษภาคม 2565 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร

หลักสูตร :  สมรรถนะกับการเป็นนวัตกรของครูไทยตามแนว Metaverse ให้โดนใจเด็กไทย

วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : กิจกรรมลดขยะและดูแลโลกที่รักของเรา : 30 ของเล่นวิทย์แสนสนุก จากกระดาษ

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : “English Is Fun…the Series: Listening and Speaking Skills for Global Communication (Listening Activities Design) (EP.7)

วิทยากร :อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี  

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สอนอย่างไรให้คิดเป็น….. มุ่งพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 3)

วิทยากร : อ.สุคนธ์ สินธพานนท์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  4 หลักสูตร

 

หลักสูตร : สร้างสื่อการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์สำหรับชั้นเรียนในยุค Next Normal ทุกวิชาด้วย Desmos Activity Builder (ตอนที่ 1)

วิทยากร :  อ.พฤฒิพงศ์  โลหะสุวรรณ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : ความรู้ชวนมองจากท้องถิ่น

วิทยากร :  ดร.เกียรติศักดิ์  แสงอรุณ

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

หลักสูตร : Grammar Digest: ไวยากรณ์ ย่อยง่าย
ตอน คำนี้ต้องขยาย (Relative Clauses)

วิทยากร :  อ.จิรภัทร ศรีสุข

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 17: บทเรียนที่น่าเรียนรู้ จากการนำกรอบแนวคิดสมรรถนะสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน”

วิทยากร :  รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก