หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 14 พฤษภาคม 2565 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร

หลักสูตร :  เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : 20 การทดลองและกิจกรรมแสนสนุกตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable) ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) กับการจัดการเรียนรู้ในยุค VUCA world

วิทยากร :รศ.ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน    

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สนุกกับสื่อการสอนตอนที่ 4 :  เกม Powerpoint (กล้องส่องทางไกล เขาวงกต ปริศนาตาไว)

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  4 หลักสูตร

 

หลักสูตร : Early Childhood Mathematics Corner: A foundation for measurement
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเรื่องการวัดในระดับปฐมวัย

วิทยากร :  ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : นักเรียนสุขสันต์ ครูประจำชั้นหรรษา

วิทยากร :  ดร.เกียรติศักดิ์  แสงอรุณ

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

หลักสูตร : การออกแบบ power point แนวใหม่ และเทคนิคการนำเสนอเพื่อการสอนที่หลากหลาย

วิทยากร :  อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : สุทัศน์ฮา สุทธาเฮ : สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกเรียน สนุกคิด กับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย : ครั้งที่ 1 สนุกอ่าน 

วิทยากร :  ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : เคล็ดไม่ลับกับการสอนภาษาไทย ทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะที่แม่นยำและนำไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร :  ศ.กิตติคุณ อัจฉรา  ชีวพันธ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก