หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 : 5 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  3 หลักสูตร

หลักสูตร :  ครูสอนเก่ง กับ นักเรียนคิดเป็น

วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : เรียนรู้มโนทัศน์และมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ : EP1 จำนวนและการดำเนินการ

วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : กลวิธีในการพัฒนาตนเอง ตอนที่ 2 :การเขียนรายงานข้อตกลงในการปฏิบัติงาน

วิทยากร : อาจารย์วิชุดา จินดา

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  2 หลักสูตร

 

หลักสูตร : กระบวนการบริหาร และการจัดการคุณภาพการศึกษาสู่ความเจริญยั่งยืน : จากปฎิบัติสู่ทฤษฎี ตอนที่ 5 ห้องเรียนแห่งคุณภาพ

วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย

วิทยากร :  รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก