หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 30 เมษายน 2565 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  3 หลักสูตร

หลักสูตร :  “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDG) ตามนโยบาย BCG”

วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : เทคนิคการใช้สื่อการเรียนรู้สำหรับสาระจำนวนและพีชคณิต ระดับประถมศึกษา

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : English Is Fun…the Series (EP.6) : Listening and Speaking Skills for Global Communication  

วิทยากร : อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  5 หลักสูตร

 

หลักสูตร : “การสอนอ่านเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและการนำไปใช้ให้กับผู้เรียน (ตอนที่2)”

วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : เรื่องน่าคิดจากชีวิตประจำวัน 2

วิทยากร :  ดร.เกียรติศักดิ์  แสงอรุณ

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร :  การบริหารการจัดการเรียนรู้ ด้วย Skill Base Learning ในระดับปฐมวัย

วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร :   ความมั่นคงแห่งชาติ:การเรียนรู้ความจริงกับการโฆษณาชวนเชื่อ 

วิทยากร : รศ.สมประสงค์ น่วมบุญลือ

   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร :   หลักสูตร S1 (ชั่วโมงที่ 4-6) กลยุทธ์การแก้ปัญหา (Problem solving strategies) ตอนที่ 2

วิทยากร : ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี

   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก