หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 23 เมษายน 2565 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร

หลักสูตร :  เกมและกิจกรรมวิทยาการคำนวณ
(Computing Science) แสนสนุก
ฉบับ Unplugged สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สุดยอดการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ..เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคการศึกษา 4.0

วิทยากร : อ.สุคนธ์ สินธพานนท์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : ปูทางพัฒนาและปรับรายวิชาเดิม เพิ่มเติมสมรรถนะหลัก : ฉลองปิดเทอม

วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : บรรยากาศห้องเรียนแสนสนุก ตอนที่ 2

วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  4 หลักสูตร

 

หลักสูตร : สนุกคณิต คิดสร้างสื่อ : EP4 มิติสัมพันธ์และการคิดวิเคราะห์

วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : เรียนรู้อย่างสนุกด้วยเกมออนไลน์ ตอนที่ 2

วิทยากร :  อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร :  Strengthening Listening & Speaking Skills in English 

วิทยากร : อ.ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์

   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร :  กระบวนการบริหาร และการจัดการคุณภาพการศึกษาสู่ความเจริญยั่งยืน : จากปฎิบัติสู่ทฤษฎี ตอนที่ 4 สื่อสารสร้างสรรค์ สังคมอุดมการณ์

วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  

   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก