หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 9 เมษายน 2565 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร :  การประเมินสมรรถนะของเด็กปฐมวัย

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : “การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามแนวทางของ สสวท.”

วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : กิจกรรมการสอนเขียนสร้างสรรค์บูรณาการกับการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย
(ตอนที่ ๒)

วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา  ชีวพันธ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : “เรียนที่บ้านสวนอาจารย์พีท และแปลงร่างไปเป็นอาจารย์วันธรรมดา ชาวนาวันหยุด”

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : คิด….คิด….คิดอย่างไรสร้างสรรค์สมรรถนะเด็กไทย

วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  4 หลักสูตร

 

หลักสูตร : ออกแบบกิจกรรม เรียนปนเล่น วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา  EP 1

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ตอนที่ 16: การถอดบทเรียน: การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง…การออกแบบ และการจัดการ
ชั้นเรียน (Collaborative Learning … Design and Classroom Management)”

วิทยากร :  รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  GeoGebra Notes เครื่องมือไวท์บอร์ดสุดสร้างสรรค์สำหรับชั้นเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ในยุค Next Normal

วิทยากร : อ.พฤฒิพงศ์  โลหะสุวรรณ์

   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร :  Teaching Mathematics in English to English Language Learners (ELLs) in Early Childhood.
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นปฐมวัย

วิทยากร : ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก