หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 2 เมษายน 2565 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  3 หลักสูตร

หลักสูตร :  สนุกกับ (การสอน) โครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : Grammar Digest ไวยากรณ์ย่อยง่าย:
Wh-Questions พลังแห่งการตั้งคำถาม

วิทยากร : อ.จิรภัทร ศรีสุข

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สนุกกับสื่อการสอน ตอนที่ 3 : เกมออนไลน์ (ต่อ)

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  4 หลักสูตร

 

หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์ชวนเรียนรู้สำหรับครูผู้รักแมว

วิทยากร : อ.สุรัชน์  อินทสังข์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : Differentiated Instruction : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง และสนับสนุนการอยู่ร่วมกันท่ามกลางหลากหลายของผู้เรียน

วิทยากร :  อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร :  การออกแบบและพัฒนา 70 การทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์โดยใช้ถ้วยกระดาษเป็นสื่อการเรียนรู้

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  การผลิตสื่อการสอนประกอบการเล่านิทาน
จากวัสดุใกล้ตัว

วิทยากร : อ.ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก