หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 : 11 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  6 หลักสูตร

หลักสูตร :  Ep.4 ประวัติศาสตร์กับคุณค่าแห่งจิตสำนึกความเป็นชาติ

วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : การสร้างสถานการณ์จากสภาพจริงสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : เขียนแผนฯหน้าเดียวพัฒนาสมรรถนะของครูควบคู่นักเรียน : เตรียมครูพร้อม

วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : English Is Fun …. the Series (EP.5) “Using Wordwall in Creating English Exercises”

วิทยากร : อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : Early Childhood Mathematics Corner: A foundation for Number 

วิทยากร :  ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : หลักสูตร H1 (ชั่วโมงที่ 4-6)ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์
(Logic and proofs) ตอนที่ 2

วิทยากร : อ.ฐานิศวร์ ผลเจริญ และคณะ

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร : “การสอนอ่านเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและการนำไปใช้ให้กับผู้เรียน (ตอนที่1)”

วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : เรียนรู้อย่างสนุกด้วยเกมออนไลน์ 

วิทยากร : อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : Ep 3 สร้างสมรรถนะผู้เรียนอย่างไรให้เป็นผู้ประกอบการ : นวัตกรสร้างนวัตกรรม

วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : การบริหาร และการจัดการคุณภาพการศึกษาสู่ความเจริญยั่งยืน : จากปฎิบัติสู่ทฤษฎี ตอนที่ 3 Financial Literacy:-ความฉลาดทางการเงิน

วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยหัวใจ

วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก