หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2565 : 10 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  6 หลักสูตร

หลักสูตร : คู่หูครูวิทย์….ส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แสนสนุกและมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : “เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้เป็นรูปธรรมโดยจัดแผนการเรียนแบบบูรณาการกับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานบ้านงานประดิษฐ์  ตอนที่๒

วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา  ชีวพันธ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : กลวิธีในการพัฒนาตนเอง

วิทยากร : อาจารย์วิชุดา จินดา

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : บรรยากาศห้องเรียนแสนสนุก

วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : สนุกกับสื่อการสอน ตอนที่ 2 : เกมออนไลน์

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  4 หลักสูตร

 

หลักสูตร : สนุกคิดสนุกอ่านผ่านสื่อ 2 

วิทยากร : ดร.เกียรติศักดิ์  แสงอรุณ

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : Interactive Tools for English Teaching in the Next Normal 

วิทยากร : อ.ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : เทคนิคและวิธีการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา

วิทยากร : อ.ปุณทิศา  กลัดทอง

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การสร้างผังงานด้วยโปรแกรม Flowgorithm

วิทยากร : อาจารย์สราวุธ มีศรี

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก